Kategorie

eBiuletyn-Newsletter

Zobacz także:
DaroMeble

Regulamin sklepu internetowego House of White

Sklep internetowy houseofwhite.pl  prowadzony jest przez

Daro Meble Dzwonkowski Michał

Sobierajczyka 4
89-600 Chojnice

Numer konta bankowego:

89249000050000460034482227


(dalej w treści Regulaminu nazywany Sklepem, Sklepem internetowym lub Usługodawcą).

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:


Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia w Sklepie internetowym.
Kodeks cywilny - ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie, pożary, trąby powietrzne).
Produkt - rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego określające rodzaj i liczbę Produktu.
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.houseofwhite.pl 
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Składanie Zamówienia możliwe jest przez prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego. Prawidłowe wypełnienie formularza jest warunkiem przyjęcia Zamówienia do realizacji. W szczególności wymagane jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, telefon kontaktowy. Nieprawidłowe wypełnienie formularza bądź podanie błędnych danych może spowodować odstąpienie sklepu internetowego od realizacji Zamówienia lub konieczność poniesienia przez Klienta kosztów błędnie dokonanej wysyłki.
2. Przyjęcie Zamówienia do realizacji potwierdzane jest każdorazowo e-mailem zwrotnym  wysyłanym na adres e-mail wskazany w formularzu przez Klienta i jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży.
3. Zamówienie jest przekazywane do realizacji w momencie:
a. uznania rachunku bankowego Sklepu internetowego (opcja zwykłego przelewu bankowego, bezpośrednio na rachunek bankowy sklepu internetowego) lub
4. Sklep zastrzega sobie prawo własności Produktu do dnia zapłaty ceny przez Klienta. W wypadku, gdy zapłata za zamówiony Produkt nie nastąpi w przeciągu 14 dni od zawarcia Umowy sprzedaży będzie to wówczas równoznaczne z odstąpieniem przez Klienta od Umowy sprzedaży.
5. Zamawiający może modyfikować Zamówienie do momentu wykonania przez Sklep internetowy wysyłki Produktu. Zmian można dokonać poprzez kontakt e-mail.
6. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto, w złotych polskich (zawierają 23% VAT). Ceny nie zawierają kosztów transportu.
7. W wypadku zmiany cen towarów Zamówienie będzie realizowane po cenie obowiązującej w chwili składania Zamówienia.
 
III. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1. Dostawy realizowane są w dni robocze za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.
2. Koszty transportu podane są w zakładce zatytułowanej "Dostawa" na stronie internetowej Sklepu oraz podczas wypełniania formularza Zamówienia.
3. Czas dostawy Produktu przez firmę kurierską wynosi z reguły dwa dbi roboczey liczone od momentu przygotowania Produktu do wysyłki przez Sklep.

4.Darmowa wysyłka dotyczy zamówień na kwotę powyżej 250zł - nie dotyczy zakupu towarów wielkogabarytowych tj. mebli.

5.Czas wysyłki zamówień to około 7-14 dni roboczych.


IV. ZWROTY I REKLAMACJE

1. Zgodnie z ustawą „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” z dn. 02.03.2000 roku, Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i zwrotu zakupionego Produktu w przeciągu 14 dni od daty zakupu. Produkt powinien być zwrócony w fabrycznym opakowaniu, w stanie nienaruszonym na adres Sklepu. Do przesyłanego Produktu należy załączyć dowód sprzedaży wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Zlecenie zapłaty na rzecz Klienta nastąpi w przeciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania Produktu przez Sklep. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. 
2. Paczkę należy otworzyć  w obecności kuriera. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych w trakcie transportu wymagają spisania protokołu w obecności kuriera, który jest podstawą  przeprowadzenia reklamacji. Protokół powinien zawierać: datę, godzinę dostawy oraz  opis szkód. Reklamacje z tytułu uszkodzenia Produktu w transporcie rozpatrywane są na podstawie przekazanej do Sklepu kopii protokołu (faxem, mailem, drogą pocztową).Przelew zlecany jest na rzecz Klienta do 3 dni roboczych od momentu otrzymania kopii protokołu UPS. 
3. Pozostałe reklamacje należy składać w terminie do 5 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki. Zareklamowany towar należy odesłać na adres Sklepu wraz z opisem przyczyny reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania reklamowanego Produktu przez Sklep. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na nowy (pod warunkiem dostępności w magazynie), w przeciwnym wypadku Klient otrzyma zwrot środków. Koszt odesłania Produktu reklamowanego zwracany jest po rozpatrzeniu reklamacji w wypadku jej pozytywnego rozpatrzenia.
4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu prawidłowej realizacji Zamówienia. Dane te wykorzystywane będą wyłącznie do tego celu i nie będą udostępniane osobom trzecim.
2. Zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133, poz. 883) dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 
Klient Sklepu ma zgodnie z prawem możliwość wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich modyfikowania i usuwania w każdym czasie.

 

VI. BEZPIECZEŃSTWO


 1. Rozliczenia w Sklepie internetowym obsługiwane są przez system "payu.pl ". Transakcje obsługiwane przez „payu.pl” zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa. Najnowsze metody szyfrowania danych w połączeniu ze światowej klasy platformą sprzętową gwarantują niezawodność dokonywanych transakcji.

2. Wymiana informacji pomiędzy Sklepem oraz bramkami jest szyfrowana w oparciu o technologię SSL.
4. Na żadnym etapie dokonywania płatności za zakupiony Produkt Sklep internetowy nie ma dostępu do danych z karty płatniczej Klienta czy danych bankowych. Po połączeniu z systemem "payu.pl" Klient jest przekierowany bezpośrednio na stronę swojego banku internetowego lub na stronę Centrum Autoryzacyjnego Kart.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Klienta.
2. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 
3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu.

 


Copyright © House of White oraz Daro Meble - 2013. Wykonanie: Graphicca.pl

Informacje:
⋅ O Sklepie
⋅ Regulamin
⋅ Dostawa

Kontakt:
⋅ Dane teleadresowe
⋅ Dla prasy

Moje konto:
⋅ Logowanie
⋅ Konto
⋅ Mój koszyk